فعالیت های فرهنگی و ورزشی
قبول شدگان کنکور از سال 99-95
افتخارات آموزشی و ورزشی سال تحصیلی 99-98
افتخارات آموزشی و ورزشی سال تحصیلی 98-97
افتخارات آموزشی و ورزشی سال تحصیلی 97-96